loading

Algemene voorwaarden

  1. 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling en levering van onze vennootschap Gebroeders Vercammen, zetel te Berlaar 2590, Leemputten 33, KBO nr. BE 0849.796.808, ongeacht eventuele aankoopvoorwaarden uitgaande van de klant. Van onze voorwaarden kan slechts afgeweken worden mits voorafgaand schriftelijk akkoord. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig voor de levering waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele latere bestellingen.

  1. 2. De goederen reizen steeds op risico en kosten van de koper. Klachten inzake leveringen kunnen slechts in aanmerking genomen worden in geval van schriftelijk bezwaar binnen de 24 uur na de levering. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot de terugbetaling van de aankoopprijs van de geleverde goederen. Klachten met betrekking tot de facturen kunnen slechts aanvaard worden ingeval van schriftelijk bezwaar binnen de acht werkdagen na factuurdatum. Voor wat betreft bestellingen via de webshop geldt een kosteloos herroepingsrecht van 2 dagen na leveringsdatum. Van dit recht kan enkel gebruik gemaakt worden, zo de producten ongebruikt en in de originele ongeopende verpakking teruggestuurd worden.

  1. 3. De opgegeven leveringstermijnen gelden enkel ten indicatieven titel. Eventuele vertragingen ten gevolge van overmacht of van omstandigheden te wijten aan de klant, kunnen ons nooit verplichten tot schadeloosstelling, noch oorzaak van weigering van de levering uitmaken. Elke vertraging zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden van de klant.

  1. 4. Behoudens andersluidend beding zijn onze facturen betaalbaar te Berlaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.

  1. 5. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding en administratiekost. In dergelijk geval worden alle andere facturen, zelfs de niet vervallen, onmiddellijk opeisbaar. De verkoper heeft in casu tevens het recht alle lopende bestellingen te schorsen tot op het ogenblik van de volledige betaling.

  1. 6. Ingeval van aanhoudende wanbetaling zal na ingebrekestelling van de klant die gedurende acht dagen zonder gevolg gebleven is, naast en boven de intrest waarvan hierboven sprake, een forfaitaire schade- en onkostenvergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15% van het gefactureerd bedrag, exclusief BTW met een minimum van 125,00 euro, onverminderd alle andere rechten waarop wij ons kunnen beroepen en/of schadevergoedingen waarop wij recht hebben.

  1. 7. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Het aanvaarden van wissels of andere betaaldocumenten zal niet als schuldvernieuwing kunnen aangezien worden. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de koper. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet. Door het trekken van een wissel ziet de verkoper van geen enkel van de bovengenoemde rechten af.

  1. 8. Wij behouden ons het eigendomsrecht voor van de verkochte goederen tot op het ogenblik van hun volledige betaling. De klant is verplicht de nodige voorzorgsmaatregelen inzake bescherming en bewaring van de geleverde goederen te nemen, tot op de datum van hun volledige betaling.

  1. 9. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elke geschil definitief te beslechte conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.
Winkelmandje